คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ประเทศไทย โทรศัพท์: 0-2579-0588, 0-2579-6130 โทรสาร: 0-2579-6152 http://www.agr.ku.ac.th