บทเรียนพัฒนาวิชาชีพ

การเรียนออนไลน์ในส่วนบทเรียนพัฒนาวิชาชีพ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการ upskill reskill หรือ new skill ของเรื่องที่สนใจได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการเรียน


บทเรียน Non Degree

การเรียนออนไลน์ในส่วนบทเรียน Non degree เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการ upskill reskill หรือ new skill ของเรื่องที่สนใจที่มีเนื้อหาเน้นวิชาการมากยิ่งขึ้นได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการเรียน เมื่อผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมินจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองการผ่านคอร์สเรียนจาก คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


บทเรียน Degree

การเรียนออนไลน์ในส่วนบทเรียน Degree เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเพื่อให้ได้หน่วยกิต เช่นเดียวกับการเรียนแบบปกติ ตามรายวิชาในระบบ เมื่อผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมินจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองการผ่านคอร์สเรียนจาก คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หรือเรียนเก็บเป็น creadit bank ได้ (ระบบยังไม่เปิดในขณะนี้ …)