วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการผลิตข้าว (01003424)

สถานะปัจจุบัน
ไม่ได้ลงทะเบียนเรียน
ราคา
ฟรี

วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการผลิตข้าว (01003424) ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีเนื้อหาเกี่ยวกับความสำคัญทางสังคมและเศรษฐกิจของข้าว เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตข้าว การใช้ประโยชน์ การแปรรูป ระบบโลจิสติกส์ การตลาดและการพาณิชย์ข้าว ตลอดจนการถ่ายทอดเทคโนโลยีข้าวสู่ชุมชน