การผลิตข้าวในระบบเกษตรอินทรีย์

สถานะปัจจุบัน
ไม่ได้ลงทะเบียนเรียน
ราคา
ฟรี

“เกษตรอินทรีย์” เป็นแขนงหนึ่งของเกษตรกรรมยั่งยืน เป็นการทำการเกษตรที่ห้ามใช้วัสดุหรือสารที่ผ่านการสังเคราะห์ทางเคมีและห้ามใช้วัสดุดัดแปลงพันธุกรรม ป้องกันหรือหลีกเลี่ยงการสร้างหรือปนเปื้อนของมลพิษ เป็นเกษตรองค์รวมใช้แนวทางเกษตรผสมผสานพึ่งตนเองและยั่งยืน รักษาอินทรียภาพความหลากหลายสมดุลของระบบนิเวศ ฟื้นฟูและรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดิน หมุนเวียนใช้ทรัพยากรในพื้นที่ ใช้วัสดุจากธรรมชาติและเน้นความแข็งแรงของพืช/สัตว์

“การผลิตข้าวอินทรีย์” จึงเป็นระบบการผลิตข้าวแบบเกษตรอินทรีย์ หลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีปราบศัตรูพืชสังเคราะห์ ทั้งสารป้องกันกำจัดวัชพืช สารป้องกันและกำจัดโรคและแมลงศรัตรูข้าว รวมทั้งปุ๋ยเคมี สารควบคุมการเจริญเติบโต ในทุกขั้นตอนการผลิต และระหว่างการเก็บรักษา หากมีความจำเป็นแนะนำให้ใช้วัสดุจากธรรมชาติและสารสกัดจากพืชที่ไม่มีพิษต่อคน หรือไม่มีสารพิษตกค้างปนเปื้อนในผลิตผล ใน ดิน และในน้ำ เป็นการรักษาสภาพแวดล้อม ได้ผลผลิตข้าวที่มีคุณภาพสูง ปลอดภัยจากอันตรายของสารพิษตกค้าง ส่งผลให้ผู้ผลิตข้าวและบริโภคมีสุขอนามัยและคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งยังเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับพัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืน และมีระบบตรวจสอบเพื่อรับรองผลิตภัณฑ์และเพื่อการสอบกลับ

การทำนาอินทรีย์ มีดีกว่าที่คิด ขอเชิญเรียนรู้ออนไลน์ เรื่อง “การผลิตข้าวในระบบเกษตรอินทรีย์”