Precision Agriculture

การเกษตรแม่นยำด้วย SMART platform เพื่อขับเคลื่อนการเกษตรไทย ด้วยการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ด้านการเกษตร (Agri Big Data) ประกอบการตัดสินใจ วางแผนการปลูก การจัดการฟาร์ม ตลอดจนช่องทางการตลาด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพการผลิตทางการเกษตร ทั้งในระดับฟาร์มหรือการวางนโยบายด้านการเกษตร

Latest News