โรงเรือนอัจฉริยะ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การปลูกพืชในโรงเรือนมีหลายรูปแบบ ทั้งรูปแบบของโรงเรือนและระบบปลูก คณะเกษตรได้พัฒนาต้นแบบโรงเรือนอัจฉริยะที่ใช้ระบบปลูก NFT โดยการติดตั้งระบบติดตามการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศและแทงค์สารละลายไฮโดรโพนิกส์ ร่วมถึงระบบการจัดการพ่นหมอกเพื่อช่วยลงอุณหภูมิในโรงเรือน   

ค่าที่ตรวจวัดสภาพอากาศได้แก่ อุณหภมิ ความชื้นสัมพัทธ์ และความเข้มแสง

ค่าที่ตรวจวัดแทงค์สารละลายไฮโดรโพนิกส์ ได้แก่ อุณหภูมิ pH EC และ ปริมาณอ๊อกซิเจนที่ละลายในน้ำ

Sensor instored position

veggie basket

Iintroduction fo FOA Smart Greenhouse

แนะนำโรงเรือนอัจฉริยะคณะเกษตร

Increasing efficiency of vegetable production in hydroponic system

การเพิ่มประสิทธภาะการปลูกผักไฮโดรโพนิกส์